หลักสูตรค่าย

SAI YOK - STEM EDUCATION CAMP

SCIENCE  -  TECHNOLOGY  -  ENGINEERING  -  MATHEMATICS 

กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไทรโยคแคมป์  กาญจนบุรี

ค่ายสะเต็มไทรโยค 

ค่ายวิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  นวัตกรรม  พลังงาน  การรับมือภัยพิบัติ

          จากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ  อาชวาคม  ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ.2545-2559  เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการความรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนการแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์  โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงการจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          โดยมีหลักสูตรประกอบด้วย

          - ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) 

          (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 

          - เรียนรู้ฐานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะและลงมือปฏิบัติจริง

          (หลักสูตร 1 วัน)

กิจกรรมในการจัดค่าย

          - ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูแมลง ส่องนก ดูดาว) 

          - ศึกษาพลังงานทดแทน

          - เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          - เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาชีวิตธรรมชาติกลางวันและกลางคืน รู้จักนกและผีเสื้อ  ใต้ร่มเงาพฤกษา  นักสืบสายลม มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ สีสันบนผืนผ้า เรียนรู้เรื่องทิศและแผนผัง เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน  วิศวกรน้อยกับแพขวดน้ำ  หอคอยมหาสนุก  ฯลฯ

หลักสูตร  3 วัน 2 คืน  ราคาคนละ  2,200 บาท

หลักสูตร  2 วัน 1 คืน   ราคาคนละ  1,500 บาท 

หลักสูตร  1 วัน  ราคาคนละ  900  บาท 

          (ราคานี้รวมอาหารหลัก  อาหารว่าง  ค่ากิจกรรม  และที่พัก) 

 

เหมาะสำหรับ  นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

 

สถานที่   ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค    269/1 บ้านพุน้อย หมู่ 7  ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

                  โทร. 081-9414903     081-5354329

 

กิจกรรมค่ายสะเต็ม

Visitors: 38,691