เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคกลางและตะวันตก

เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา 1 ใน 17 แห่ง ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งโดยนายมีชัย วีระไวทยะ  ตั้งอยู่ที่ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่รายล้อมด้วยสวนไผ่ พืชพันธุ์ไม้ สถานที่ ชุมชนที่มีศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรต่างๆ

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ได้ดำเนินโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ในชุมชนที่อยู่ในแนวท่อก๊าซธรรมชาติไทย-เมียนมาเขตจังหวัดกาญจบุรีและราชบุรี เริ่มจากการพัฒนาด้านจิตใจ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ได้มาจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชน ช่วยจัดตั้งและสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนช่วยสนับสนุนโรงเรียนของรัฐ (Partnership School) ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยทำให้โรงเรียนเป็นมากกว่าโรงเรียน ที่ให้ความรู้เฉพาะเด็กนักเรียน แต่เป็นการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชนบท (School-Based Integrated Rural Development)

Visitors: 38,695